cholecystitis

  C, ENG-THA

cholecystitis

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(โค-เลส-ซิส-′ไท-ดัส-ส) หรือ (โค-เลส-ซีส-′ไท-ทัส-ส)

 

cholecystitis หมายถึง ถุงน้ำดีอักเสบ หรือ การอักเสบของถุงน้ำดี  ดูหลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ acute-cholecystitis