clueless

  C, ENG-THA

clueless

 

คำคุณศัพท์

(คลู-เลส-ส)

 

clueless หมายความว่า ไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่รู้เรื่องรู้ราว เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจหมายถึงไม่รู้เรื่องโดยทั่วไปต่าง ๆ

 

ตัวอย่าง Most people are completely clueless about tide directions and weather conditions. อธิบายหรือแปลว่า คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับทิศทางของน้ำขึ้นน้ำลงและสภาพอากาศ