cognizant

  C, ENG-THA

cognizant

 

คำคุณศัพท์ คำเป็นทางการ ไม่ใช้นำหน้าคำนาม

(′ค็อก-นะ-เซิน-ท)

 

cognizant หมายความว่า  ตระหนัก(ว่าหรือถึงบางสิ่งบางอย่าง) หรือ รับรู้(ว่าหรือถึงบางสิ่งอย่าง) ซึ่งคือรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ส่วนมากใช้ในรูป

cognizant of (something) หมายความว่า ตระหนักถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ รับรู้ถึง(บางสิ่งอย่าง)

cognizant that + (clause) หมายความว่า ตระหนักว่า + (ประโยค) หรือ รับรู้ว่า + (ประโยค)

 

ตัวอย่าง

He is cognizant of the spread of the coronavirus among his age group, but he is not overly concerned. อธิบายหรือแปลว่า เขาตระหนักถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา(นี้)ในกลุ่มอายุของเขา แต่เขาไม่ได้กังวลมากเกินไป

 

I am cognizant that some economists vigorously opposed each of the changes described in this book.  อธิบายหรือแปลว่า ฉันตระหนักว่านักเศรษฐศาสตร์บางคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ละข้ออย่างเข้มแข็งที่ถูกอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้