colectomy

  C, ENG-THA

colectomy

 

คำนาม colostomies

(คะ-′เล็ก-ทะ-มี่)

 

colectomy หมายความว่า การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ออก ซึ่งคือการผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ออกทั้งหมดหรือบางส่วน ดู hemicolectomy

 

ตัวอย่าง  He was diagnosed with cancer in 1960 and underwent a colostomy. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในปี 1960 และได้ผ่านการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ออก