complicity

  C, ENG-THA

complicity

 

คำนาม

(คัม–′พลี–สะ–ดี่)

 

complicity หมายความว่า การสมรู้ร่วมคิด หรือ การมีส่วนร่วมในการกระทำผิด ซึ่งคือการช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำผิดกฎหมายหรือรวมถึงผิดศีลธรรมหรือสิ่งไม่ถูกต้องทางสังคมด้วน

ส่วนใหญ่จะใช้คำบุพบท in ตามหลังดังเช่น complicity in (something) หมายความว่า การสมรู้ร่วมคิดใน(การกระทำผิดหนึ่ง) หรือ การมีส่วนร่วมใน(การกระทำผิดหนึ่ง)

ตัวอย่าง

There’s no proof of her complicity in the murder. อธิบายหรือแปลได้ว่า ไม่มีหลักฐานใด ๆ ของการสมรู้ร่วมคิดของเธอในคดีฆาตกรรม

 

He acted with his brother’s complicity. อธิบายหรือแปลว่า เขากระทำกับการมีส่วนร่วมในการกระทำผิดของพี่ชาย(หรือน้องชาย)ของเขา

 

 

ดู complicit