confound

  C, ENG-THA

confound

 

คำกริยา confounds; confounded; confounding

(คอน-′ฟาว-น-ด)

 

confound หมายถึง

1 ทำให้(ใครบางคน)สับสนงงงวย หรือ สับสนงงงวย เพราะสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างมาก ๆ  ตัวอย่างเช่น

The murder case has confounded investigators. อธิบายหรือแปลว่า คดีฆาตกรรมได้ทำให้นักสืบสับสนงงงวย

 

2 สับสน หรือ เข้าใจผิด ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง Don’t confound fiction and fact. อธิบายหรือแปลว่า อย่าสับสนละครกับความเป็นจริง

 

3 พิสูจน์ว่า(ทฤษฎีหรือความคาดหวังของใครบางคน)ไม่ถูกต้อง หรือ ทำลาย(ทฤษฎีหรือความคาดหวัง)เพราะบางสิ่งบางอย่างได้พิสูจน์ว่ามันไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

This new evidence confounds his theory. อธิบายหรือแปลว่า หลักฐานใหม่นี้ทำลายทฤษฎีของเขา