consist

  C, ENG-THA

consist

 

คำกริยา consists; consisted; consisted; consisting

(คอน-ซีส-ท)

 

consist หมายความว่า

เมื่อใช้ในรูป consist of (something) จะหมายความว่า ประกอบด้วย (บางสิ่งบางอย่าง)  ขอสังเกตการใช้ในควาหมายนี้จะไม่ใช้ในรูป continuous tense อย่างเช่น (be) consisting of  และไม่ใช้ในรูป passive ดังเช่น  is consisted of

ดูเปรียบเทียบความแตกต่างกับคำ comprise  และ composed of

ตัวอย่าง 

The country consists of twenty states. อธิบายหรือแปลได้ว่า ประเทศประกอบด้วยยี่สิบรัฐ

 

Her breakfast the other morning consisted of orange and yellow carrots, red cabbage, green cauliflower and celery. อธิบายหรือแปลได้ว่า อาหารเช้าของเธอเช้าวันก่อนประกอบด้วยแครอทสีส้มและสีเหลืองกะหล่ำปลีแดง กะหล่ำดอกสีเขียว และขึ้นฉ่าย

 

เมื่อใช้ในรูป  consists in (something) จะหมายถึง  ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง

The beauty of air travel consists in its speed and ease. อธิบายหรือแปลได้ว่า แง่ที่ดีของการเดินทางทางอากาศ(เดินทางด้วยเครื่องบิน)ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือความเร็วและความไม่ยุ่งยาก

 

Tolerance consists in respecting other people’s opinions. อธิบายหรือแปลได้ว่า ความอดทนอดกลั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญคือการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น