contain

  C, ENG-THA

contain

 

คำกริยา contains; contained; contained; containing

(คอน-′เทน)

 

contain หมายความว่า

1  มี(บางสิ่งบางอย่างเป็นประกอบอยู่) หรือ ประกอบด้วย(บางสิ่งบางอย่าง) หรือในรูป passive (หรือรูปคำคุณศัพท์) หมายความว่า มีอยู่ หรือ ประกอบอยู่  ข้อสังเกต contain ในความหมายนี้จะไม่ใช้ในรูป progressive

ตัวอย่าง

The food may contain nuts. อธิบายหรือแปลว่า อาหารอาจมีถั่ว

 

One minute contains sixty seconds.  อธิบายหรือแปลว่า หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

 

The majority of natural lipids contain an even number of carbon atoms. อธิบายหรือแปลว่า ไขมันธรรมชาติส่วนใหญ่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเป็นเลขคู่

 

The solutions are contained in this book. อธิบายหรือแปลว่า วิธีการแก้ปัญหามีอยู่ในหนังสือเล่มนี้

 

2  ยับยั้ง(ตัวเองหรือความรู้สึก) หรือ ควบคุม(ตัวเองหรือความรู้สึก)

ตัวอย่าง She could no longer contain her anger and started shouting at him. อธิบายหรือแปลว่า เธอไม่สามารถยับยั้งความโกรธของเธอได้อีกต่อไปและได้เริ่มตะโกนใส่เขา

 

3  จำกัดวง(ของการระบาดหรือการแพร่กระจาย) หรือ ควบคุมจำกัด(บางสิ่งบางอย่างไม่ให้แพร่กระจายหรือเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่หรือให้อยู่ในวงที่จำกัด) หรือ ควบคุม(บางสิ่งบางอย่างไม่ให้แพร่กระจายหรือเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่)

หรือในรูป passive (หรือรูปคำคุณศัพท์) (be) contained  หมายความว่า ถูกควบคุมจำกัด หรือ ถูกควบคุม

ตัวอย่าง

The authorities are struggling to contain the epidemic. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าหน้าที่กำลังพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด

 

The wildfire in California was 41 percent contained Sunday afternoon.  อธิบายหรือแปลว่า ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกควบคุมจำกัดไว้ได้ 41 เปอร์เซ็นต์ในบ่ายของวันอาทิตย์. – ซึ่งคือถูกควบคุมจำกัดไว้ไม่ให้ล้ามเพิ่มขึ้นได้ 41 เปอร์เซ็นต์