cost an arm and a leg

  C, ENG-THA

cost an arm and a leg

 

คำสำนวน

 

cost an arm and a leg หมายความว่า แพงหูฉี่ หรือ แพงมาก ๆ  ไม่เป็นที่รู้แน่ชัดของที่มาของคำสำนวน cost an arm and a leg แต่เชื่อกันว่าคำนี้มาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีทหารสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บที่เสียแขนเสียขา การทำสงครามนั้นเพื่อได้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะนั้นทำให้สหรัฐฯสูญเสีย(cost)อย่างรุนแรงในที่นี่คือทหารต้องเสียแขนเสียขาไป  cost an arm and a leg จึงนำมาใช้ในอธิบายเพื่อให้ได้มาในสิ่งหนึ่งจะต้องเสียเงินที่แพงมากๆ ในสำนวนไทยเรียกว่า  แพงหูฉี่ แพงมากที่เราไม่สามารถซื้อได้

ตัวอย่าง

You know, good food around here costs an arm and a leg. อธิบายหรือแปลว่า คุณรู้ไหมว่าอาหารดีๆแถวนี้นั้นแพงหูฉี่

 

I want a Tesla, but they cost an arm and a leg. อธิบายหรือแปลว่า  ฉันอยากได้รถเทสล่า แต่มันแพงหูฉี่

 

I told him I wanted a car that didn’t cost an arm and a leg. อธิบายหรือแปลว่า ฉันบอกเขาว่าฉันต้องการรถคันหนึ่งที่ไม่แพงหูฉี่