costume

  ENG-THA

costume

 

คำนาม ใช้เป็นได้ทั้งคำนามที่นับไม่ได้และนับได้ costumes

(′คาส-ตูม)

 

costume หมายความว่า

1  ชุด(เครื่องแต่งกาย) หรือ ชุด(แต่งกาย) แต่ไม่ได้เป็นชุดแต่งกายที่ใช้กันโดยทั่วไป คำว่า costume จะใช้หมายถึงชุดแต่งกายเฉพาะเช่นชุดแต่งกายประจำชาติโบราณหรือชุดแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เช่น Thai costume ที่แปลว่า ชุดไทย  ซึ่งเป็นชุดที่ไม่ได้ใช้ประจำวันอาจแต่งขึ้นในกิจกรรมพิเศษเฉพาะ ในความหมายนี้ costume เป็นได้ทั้งคำนามที่นับไม่ได้และนับได้

ตัวอย่าง  The children were wearing Thai traditional costume. อธิบายหรือแปลว่า เด็ก ๆ สวมชุดเครื่องแต่งกายไทยแบบดังเดิม

 

2  ชุดแต่งกายที่แสดงออกในรูปลักษณ์เฉพาะใช้แต่งกันในกิจกรรมหนึ่งเฉพาะ เช่น a Halloween custume แปลว่า ชุดฮาโลวีน ซึ่งส่วนมากจะเป็นชุดแต่งกายที่น่ากลัวเกี่ยวข้องกับความตาย หรือ a batman costume แปลว่า ชุดแบดแมน ในความหมายนี้ costume เป็นคำนามที่นับได้

ตัวอย่าง The children has dressed up in Halloween costumes. อธิบายหรือแปลว่า เด็กๆได้แต่งกายในดเครื่องแต่งกายฮาโลวีน