criminalize

  D, ENG-THA

criminalize

 

คำกริยา criminalizes; criminalized; criminalizing; หรือประเทศอังกฤษ criminalise; criminalises; criminalised; criminalising

(′คริ-มะ-นะ-ไล-ซ)

 

criminalize หมายความว่า

1 criminalize (something) หมายความว่า  กำหนด(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือ ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผิดกฎหมายอาญา ในบางครั้งจะใช้ในรูป passive (be) criminalized จะหมายถึง (ได้รับการกำหนดให้)เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ตัวอย่าง

The law has criminalized selling marijuana but not criminalized buying it. อธิบายหรือแปลได้ว่า กฎหมายได้กำหนดการขายกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้กำหนดการซื้อ(กัญชา)เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

 

Marijuana is criminalized in the U.S. อธิบายหรือแปลได้ว่า กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐฯ – นั้นก็คือมีการออกกฎหมายออกมาห้ามการมีกัญชาในครอบครอง

 

2  criminalize (someone) หมายความว่า กำหนด(ใครบางคน)มีความผิดอาญา หรือในรูป passive: ทำให้มีความผิดอาญา

ตัวอย่าง New legislation directed against illegal immigrants also criminalizes anyone who aids them. อธิบายหรือแปลว่า  กฎหมายใหม่ที่มีผลใช้โดยตรงต่อผู้อพยพเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายแล้วยังกำหนดคนที่ช่วยผู้อพยพมีความผิดอาญาเช่นกัน

 

 

คำตรงข้าม decriminalize