cryptocurrency

  C, ENG-THA

cryptocurrency

 

คำนาม พหูพจน์ cryptocurrencies

(คริป-โต-′เคอ-รัน-ซี่)

 

cryptocurrency หมายความว่า  สกุลเงินรหัสดิจิทัล หรือ สกุลเงินรหัสดิจิตอล หรือ สกุลเงินคริปโต  ซึ่งคือสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัสทางดิจิตอลเพื่อที่จะควบคุมการผลิตหน่วยเงิน การทำธุรกรรมทางการเงิน และการตรวจสอบการโอนเงินที่เป็นอิสระจากธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามรัฐบาลในหลายประเทศถือว่า cryptocurrency ว่าเป็นสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งการซื้อขายแรกเปลี่ยนจะต้องเสียภาษี

cryptocurrency มีรากคำมาจากคำว่า crypto- ที่แปลว่า ปกปิด หรือ ลับ และ currency ที่แปลว่า สกุลเงิน ซึ่งคือระบบเงินที่ใช้ในประเทศหนึ่ง

ตัวอย่าง The central bank as well as the government have time and again warned against the use of cryptocurrencies. อธิบายหรือแปลว่า ธนาคารกลางและรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งได้เตือนต่อต้านการใช้สกุลเงินรหัสดิจิทัล