cyber

Home » C » cyber
C, ENG-THA No Comments

cyber

 

คำเติมหน้าคำอื่น

(ซาย-เบอ-ร)

 

cyber หมายความว่า ไซเบอร์ ซึ่งหมายถึง เกิดขึ้นหรือมีอยู่หรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเรียกว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต cyber อาจใช้เป็นคำ prefix (คำที่ใช้เป็นเติมหน้าคำนามคำอื่น) เช่น

cybercrime  แปลว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์ คือการก่ออาชญากรรมที่ก่อขึ้นทางอินเตอร์เน็ตเช่น การแฮกถือเป็นการกระทำผิดทางอาชญากรรม

cyberculture แปลว่า วัฒนธรรมไซเบอร์ คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ต

cyberspace แปลว่า โลกไซเบอร์ ซึ่งก็คือเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือ โลกของอินเตอร์เน็ต

 


 

คำคุณศัพท์

 

cyber อาจจะใช้รูปคำคุณศัพท์ได้ที่ให้ความหมายว่า ทางไซเบอร์ หรือ ของไซเบอร์ ซึ่งคือเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรืออินเตอร์เน็ต เช่น

cyber crime แปล อาชญากรรมทางไซเบอร์ คือการก่ออาชญากรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตเช่น การแฮ็คถือเป็นการกระทำผิดทางอาชญากรรม

cyber attack แปล โจมตีทางไซเบอร์ คือการโจมตีอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต