D and C, dilation and curettage

  D, ENG-THA

D and C

 

คำทางการแพทย์ คำย่อของคำว่า dilation (หรือ dilatation) and curettage หรือ D&C

 

D and C หรือ D&C หมายความว่า การขูดมดลูก ซึ่งคือการปฏิบัตการทางการแพทย์ในการขูดเยื่อบุมดลูกเพื่อวินิจฉัยและรักษาภาวะต่างๆที่มีผลต่อมดลูก เช่น ภาวะเลือดออกผิดปกติ นอกจากนั้น D&C ยังใช้ในการทำแทงในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์

D and C หรือ D&C มาจากคำว่า dilation หรือ dilatation ที่แปลว่า การเปิด(สิ่งหนึ่งสิ่งใด)ให้กว้างขึ้นซึ่งในที่นี้เป็นการเปิดปากมดลูกให้กว้างขึ้น และ curettage  ที่แปลว่า การขูดซึ่งในที่นี้คือการขูดเยื่อบุมดลูก

 

ตัวอย่างประโยค  Abortions involve a common procedure known as a D and C or dilation and curettage. อธิบายหรือแปลได้ว่า การทำแท้งจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนโดยทั่วไปที่เรียกว่าการขูดมดลูก