date back

  D, ENG-THA

date back

 

คำสำนวน คำกริยา dates back; dated back; dated back; dating back

 

1  date back to (a certain time in the past) หมายความว่า  มีมาตั้งแต่(ช่วงเวลาเวลาหนึ่งในอดีต) ย้อนกับไปตั้งแต่(ช่วงเวลาเวลาหนึ่งในอดีต) ข้อสังเกต date back to ต้องตามด้วยช่วงเวลาเวลาหนึ่งในอดีต

ตัวอย่าง

The temple date back to the 14th century. อธิบายหรือแปลว่า วัด(นี้)มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

 

Legends of her date back to the Northern Wei dynasty, as early as around 380 CE. อธิบายหรือแปลว่า ตำนานของเธอย้อนกับไปตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยเหนือ เริ่มต้นมีมาเร็วที่สุดเมื่อประมาณปี 380 ของยุคปฏิทินปัจจุบัน

 

2  date back (a number of years ago) หมายความว่า มีมาตั้งแต่(จำนวนปี)ที่แล้ว หรือ ย้อนกับไปตั้งแต่(จำนวนปี)ที่แล้ว  ข้อสังเกต date back จะตามด้วยจำนวนปี

ตัวอย่าง

Ohio is a major source of flint, which prehistoric Native Americans used to create tools and weapons dating back 14,000 years. อธิบายหรือแปลว่า โอไฮโอเป็นแหล่งกำเนิดของหินเหล็กไฟซึ่งชาวอเมริกาพื้นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยใช้ในการสร้างเครื่องมือและอาวุธที่มีมาตั้งแต่ 14,000 ปีที่แล้ว

 

Surfing in Japan dates back over 100 years. อธิบายหรือแปลว่า การเล่นโต้คลื่นในญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่กว่า 100 ปีที่แล้ว