dawn

  D, ENG-THA

dawn

 

คำนาม เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้

 

dawn หมายความว่า

1  รุ่งอรุณ หรือ รุ่งเช้า หรือ รุ่งสาง ซึ่งคือเวลาเช้าตรู่ที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาให้เห็น

 

ตัวอย่าง

He gets up before dawn everyday. อธิบายหรือแปลว่า เขาตื่นนอนก่อนรุ่งอรุณทุกวัน

 

He works from dawn to dusk. อธิบายหรือแปลว่า เขาทำงานตั้งแต่รุ่งสางจนถึงพลบค่ำ

 

2 (อุปมาอุปไมยส่วนมากใช้ในงานเขียน) the dawn of (something) หมายความว่า  รุ่งอรุณของ(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือช่วงเวลาเริ่มต้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อุปมาอุปไมยเหมือนรุ่งอรุณของวันใหม่

ตัวอย่าง

เช่น the dawn of civilization แปลว่า รุ่งอรุณของอารยธรรม ซึ่งคือช่วงเวลาของการเริ่มต้นขึ้นของงอารยธรรม

 

ดู dusk, twilight

 


 

คำกริยา dawns; dawned; dawned; dawning

 

dawn หมายความว่า เริ่มต้นขึ้น

ตัวอย่าง

The day dawned fresh and clear. อธิบายหรือแปลว่า วันเริ่มต้นขึ้นอย่างสดใสและแจ่มใส

 

In the late 2000s, the smartphone era was dawning. อธิบายหรือแปลว่า ในช่วงปลายยุค 2000 ยุคมาร์ทโฟนได้กำลังเริ่มต้นขึ้น

 

 

ดู dawn on (someone)