day-to-day

  D, ENG-THA

day-to-day

 

คำคุณศัพท์

(′เด-ดะ-เด) หรือ (′เด-ทู-เด)

 

day-to-day หมายความว่า ประจำวัน หรือ ทุกวัน

ตัวอย่าง

As Managing Director, he’s responsible for the day-to-day management of the company. อธิบายหรือแปลว่า ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันของบริษัท

 

A recurrence of cancer hastened his decision to step away from his day-to-day duties as the general manager last summer. อธิบายหรือแปลว่า การกลับมาของมะเร็งรีบเร่งการตัดสินใจของเขาที่จะก้าวออกจากหน้าที่ประจำวันในฐานะผู้จัดการทั่วไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา