DEFCON

  D, ENG-THA

DEFCON

 

คำนาม คำใช้ในสหรัฐอเมริกา หรืออาจเขียน defcon

(เดฟ-คอน)

 

DEFCON หรือ defcon หมายความว่า ระดับภัยคุกคาม ของความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา  DEFCON มีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับโดยที่ DEFCON 1 เป็นระดับที่มีภัยคุกคามต่อประเทศสูงสุด DEFCON ปัจจุบันเป็นคำนามคำหนึ่งซึ่งมีที่มามาจากคำ defence readiness condition (สภาพความพร้อมของการป้องกัน)

ตัวอย่าง The secretary of Defense had the authority to declare DEFCON 3 on his authority.อธิบายหรือแปลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจในการประกาศระดับภัยคุกคามระดับ 3 ด้วยอำนาจของเขา