define

  D, ENG-THA

define

 

คำกริยา defines; defineddefined; defining

(ดิ-ฟาย-น)

 

define หมายความว่า

1 define (something) หมายความว่า กำหนดคำนิยามของ(สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเช่นความหมายหรือคุณลักษณะอย่างละเอียด) หรือ นิยาม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือให้ความหมายหรือคำอธิบายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

หรือในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) defined จะหมายความว่า  ถูกนิยาม หรือ ได้รับการนิยาม

(ตัวอย่าง 

The government study seeks to define urban poverty. อธิบายหรือแปลได้ว่า การศึกษาของรัฐบาลพยายามที่จะกำหนดคำนิยามของความยากจนในเมือง

 

The ability to think ahead defines us as human. อธิบายหรือแปลได้ว่า ความสามารถในการคิดล่วงหน้ากำหนดคำนิยามของเราว่าเป็นมนุษย์ – ซึ่งคือความสามารถในการคิดล่วงหน้าเป็นสิ่งที่กำหนดความหมายของคำว่ามนุษย์

 

The host organism is defined as the provider of resource. อธิบายหรือแปลว่า  สิ่งมีชีวิตให้อาศัยถูกนิยามว่าเป็นผู้ให้บริการทรัพยากรหรือฐานทรัพยากร

 

2  อธิบาย(ความหมายของคำ ประโยค เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างละเอียด)

(ตัวอย่าง We were unable to define what exactly was wrong with the project. อธิบายหรือแปลว่า เราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ผิดพลาดกับโครงการอย่างแม่นยำได้

 

3  กำหนดขอบเขตของ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ จะหมายความว่า  ถูกกำหนดขอบเขต หรือ ได้รับการกำหนดขอบเขต

(ตัวอย่าง 

The fence defines the park’s boundary. อธิบายหรือแปลได้ว่า รั้วกำหนดขอบเขตของอุทยาน

 

Your role in the project will be clearly defined. อธิบายหรือแปลได้ว่า บทบาทของคุณในโครงการจะถูกกำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน

 

4  ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เห็นอย่างชัดเจน หรือในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ จะหมายความว่า  เห็นอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง The dark figures are sharply defined on the white background. อธิบายหรือแปลได้ว่า รูปสีมืดถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างคมชัดบนพื้นสีขาว)

 


 

defined

 

คำคุณศัพท์

(ดิ-ฟาย-น-ด)

 

define หมายความว่า ถูกกำหนดขอบเขต

เช่น

defined boundaries แปลว่า เขตแดนที่ถูกกำหนดขอบเขต

 

a clearly defined program แปลว่า โปรแกรมที่ถูกกำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน