demography

  D, ENG-THA

demography

 

คำนาม

(ดี-′มอ-กระ-ฟี่)

 

demography หมายความว่า ประชากรศาสตร์ ซึ่งคือการศึกษาสถิติของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์เช่นการเกิด การตาย รายได้ หรืออุบัติการณ์ของโรค เป็นต้น

ตัวอย่าง Wang Feng, a sociologist who studies Chinese demography at the University of California at Irvine, said there is incredible social pressure for families to help arrange perceived “good marriages” for their sons. อธิบายหรือแปลว่า หวางเฟิงนักสังคมวิทยาที่ศึกษาประชากรศาสตร์ของชาวจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เมืองเออร์ไวน์ได้กล่าวว่ามีแรงกดดันทางสังคมที่เหลือเชื่อสำหรับครอบครัวที่จะช่วยจัดที่ถือกันว่าเป็น “การแต่งงานที่ดี” ให้กับลูกชายของพวกเขา

 

ดู demographic