derivative

  D, ENG-THA

derivative

 

คำนาม derivatives

(ดิ-′ริ-วะ-ดีฟ-v) หรือ (ดิ-′ริ-วะ-ทีฟ-v)

 

derivative หมายความว่า

1(คำทางภาษาศาสตร์) คำแผลง ซึ่งก็คือคำที่ได้มาจากรากคำอื่น เช่น คำว่า pointed เป็น derivative ของคำว่า point

เช่น  Mia is a derivative of Maria แปลได้ว่า ชื่อ Mia เป็นคำแผลงของ Maria

 

สิ่งที่ได้มาจาก หรือ สิ่งที่พัฒนามาจาก(สารอื่นหรือสิ่งอื่น)

ตัวอย่าง Tofu is one of many soybean derivatives. อธิบายหรือแปลว่า เต้าหู้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้มาจากถั่วเหลืองจำนวนมาก

 

3 (คำทางเคมี) สารสังเคราะห์มาจากสารอื่น

ตัวอย่าง Retinol is a derivative of vitamin A. อธิบายหรือแปลว่า เรตินอลเป็นสารสังเคราะห์ของวิตามินเอ

 

4 (คำทางการเงิน) derivatives หมายความว่า อนุพันธ์ ซึ่งคือมูลค่าของอนุพันธ์ได้มาจากและขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงอื่นเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือหลักประกัน 

เช่น The derivatives market แปลว่า ตลาดอนุพันธ์

 

5 (ภาษาคณิตศาสตร์) อนุพันธ์ ซึ่งคือ ข้อจำกัดของอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปลอิสระเมื่อตัวแปลนี้เข้าใกล้ศูนย์

 

 


 

คำคุณศัพท์

 

derivative หมายถึง

1 (เกี่ยวกับคำ)แผลง 

a derivative word แปลว่า คำแผลง

 

2  ลอกเลียนมา จากสิ่งอื่น หรือ พัฒนามา จากสิ่งอื่น

ตัวอย่าง A number of critics found the film derivative and predictable. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักวิจารณ์จำนวนหนึ่งพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนต์ที่ลอกเลียนมาและคาดการณ์ได้