desist

  D, ENG-THA

desist

 

คำกริยา desists; desisted; desisted; desisting

(ดิ-ซีส-ส-ท)

 

desist หมายความว่า หยุด หรือ เลิก  จากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้เป็น intransitive verb

 

ตัวอย่าง 

I received no response from either minister beyond inappropriate requests to desist. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันไม่ได้รับการตอบกลับจากรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดเลยนอกเหนือจากคำข้อที่ไม่เหมาะสมให้หยุด

 

I, therefore require you to desist from any such aggression. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันดังนั้นต้องการให้คุณหยุดจากการก้าวร้าวดังกล่าวใดๆ