dumb down

  D, ENG-THA

dumb down

 

คำแสลง คำกริยา dumbs down; dumbed down; dumbing down

 

dumb down หรือ dumb (something) down หมายความว่า ทำให้ดูง่ายเกินไป หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ดูง่ายเกินไป คำนี้เป็นคำที่ใช้พูดในการทำให้ความยากทางสติปัญญาของเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการศึกษา วรรณกรรม ภาพยนตร์ ข่าว วิดีโอเกมส์ และวัฒนธรรมน้อยลงเกินไปจนทำลายเนื้อหาสาระนั้นไป เพื่อที่จะทำให้ผู้คนที่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระที่ความยากที่จะเข้าใจกว่า การกระทำเพื่อที่จะเข้าถึงผู้คนมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างความนิยม

 

ตัวอย่าง The media was accused of dumbing down the issue. อธิบายหรือแปลว่า สื่อถูกกล่าวหาว่า ทำให้ปัญหาดูง่ายเกินไป

 

 

ดู dumb