effect, in effect

  E, ENG-THA

effect

 

คำนาม effects

(อิ-′เฟก-ค-ท)

 

effect หมายความว่า

1 ผลกระทบ หรือ ผลที่ได้รับ หรือ ผลที่ตามมา

(ตัวอย่าง  The government’s action had little effect on the trade imbalance.  อธิบายหรือแปลได้ว่า การกระทำของรัฐบาลมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความไม่สมดุลทางการค้า)

 

2 ผลใช้ หรือ ผลบังคับใช้ ส่วนมากจะใช้ในรูป take effect หรือ go into effect หรือ come into effect

(ตัวอย่าง  The new regulation will go into effect tomorrow.  อธิบายหรือแปลได้ว่า กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้พรุ้งนี้)

 

The new salary increases will take effect from July onward. อธิบายหรือแปลได้ว่า การขึ้นเงินเดือนใหม่จะมีผลใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

 

3 (เมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ effects) เอฟเฟ็กต์ หรือ การทำเอฟเฟ็กต์ ซึ่งคือการทำแสงหรือสีหรือเสียงให้เกิดความสวยงามหรือมหัสจรรย์หรือเกิดการเลียนแบบของเหตุการณ์จริง

ตัวอย่าง Sound effects can provide a sense of realism for your project. อธิบายหรือแปลได้ว่า  เอฟเฟ็กต์เสียงสามารถให้ความรู้สึกของความสมจริงสำหรับโครงการของคุณ

 

4 (เมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ effects) ของใช้ส่วนตัว หรือ สิ่งของส่วนตัว โดยเฉพาะสิ่งของที่นำพาไปได้

ตัวอย่าง My grandfather’s letters and personal effects were collected by his older sister. อธิบายหรือแปลได้ว่า จดหมายและสิ่งของส่วนตัวของคุณปู่ของฉันถูกเก็บรวบรวมโดยพี่สาวของเขา

 

(be) in effect  หมายความว่า มีผล(ใช้) หรือ take effect หมายความว่า มีผล(ใช้หรือเกิดขึ้น)

ตัวอย่าง

The current payment system will remain in effect until the end of the year. อธิบายหรือแปลได้ว่า ระบบการชำระเงินปัจจุบันจะยังคงมีผลใช้อยู่จนถึงสิ้นปี

 

The nurse had to wait ten minutes for the anesthetic to take effect before she stitched up the cut. อธิบายหรือแปลว่า พยาบาลต้องรอสิบนาทีเพื่อให้ยาชามีผลก่อนที่เธอจะเย็บแผล

 

7 (sentence adverb) in effect อาจหมายความว่า ในความเป็นจริง หรือ ในทางปฏิบัติ

In effect, the government have lowered taxes for the rich and raised them for the poor. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในทางปฏิบัติรัฐบาลได้ลดภาษีให้กับคนรวยและเพิ่มภาษีให้กับคนยากจน

 

In effect, we’ll be earning less than we were last year. อธิบายหรือแปลว่า ในความเป็นจริง เราจะมีรายได้น้อยกว่าปีที่แล้ว

 

 


 

คำกริยา effectseffected; effected; effecting

 

effect หมายถึง ทำให้เกิด(สิ่งใดขึ้น)

(ตัวอย่าง  The new prime minister effected many policy changes.  อธิบายหรือแปลได้ว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายๆอย่าง)