El Niño-Southern Oscillation

  E, ENG-THA

El Niño-Southern Oscillation

 

คำนาม หรือย่อว่า ENSO

 

El Niño-Southern Oscillation หรือย่อว่า ENSO หมายถึง วัฏจักรการผันผวนของเอลนีโญฝ่ายใต้ หรือ เอนโซ ซึ่งคือวัฏจักรของปรากฏการณ์การขึ้นลงของอุณหภูมิของพื้นผิวมหาสมุทรที่มีปฏิสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรทางตะวันออกบริเวณหว่างลองจิจูด 80 องศาตะวันตกและลองจิจูด 120 องศาตะวันตก

วัฏจักรผันผวนของเอลนีโญฝ่ายใต้แบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงร้อนกว่าปกติเรียกว่า El Niño (เอลนีโญ) และช่วงเย็นกว่าปกติเรียกว่า La Niña (ลานีญา) การผันผวนขึ้นลงของอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรจากอุณหภูมิปกติไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่าง ๆ ในมหาสมุทรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบกับสภาพอากาศทั่วโลกด้วย

โดยทั่วไปแล้วการช่วงเวลาของการเกิดขึ้นของ El Niño และ La Niña จะใช้เวลาประมาณ 9 ถึง 12 เดือน แต่ปรากฏการณ์อาจยืดเยื้อเป็นเวลานนานเป็นปี ๆ ได้ ความถี่ของการเกิดขึ้นจะค่อนข้างไม่คงที่ แต่ปรากฏการณ์ El Niño และ La Niña จะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยทุก 2 ถึง 7 ปี และโดยปกติแล้ว El Niño จะเกิดขึ้นบ่อยกว่า La Niña

สภาวะอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรปกติ

 

สภาวะอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรสูงกว่าปกติก่อให้เกิด El Niño

 

สภาวะอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรต่ำกว่าปกติก่อให้เกิด La Niña