electrocution

  E, ENG-THA

electrocution

 

คำนาม

(อิ-‚เลก-ทระ-′คิว-ชั่น)

 

electrocution คือคำที่มาจากคำว่ากริยา electrocute และมาจากคำว่า electro- แปลว่า ไฟฟ้า และ execute การประหารหรือฆ่า  แต่ในปัจจุบันมีความหมายเพิ่มดังต่อไปนี้

 

1  การเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต หรือ การเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้า เมื่อพูดถึง electrocution แล้วส่วนมากจะพูดถึงการเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้า แต่ในบางกรณีอาจหมายถึง การได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟฟ้าช็อต หรือ การได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่าง  Two workers were conducting work in a cherry picker when the electrocution occurred. อธิบายหรือแปลได้ว่า คนงานสองคนกำลังทำงานในรถกระเช้าเมื่อการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้น

 

2  การประหารชีิวิตด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งคือการประหารชีวิตใครบางคนโดยเฉพาะหนักโทษในสมัยก่อนด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อต

ตัวอย่าง  After being found guilty, he was executed by electrocution on Aug. 23, 1927. อธิบายหรือแปลได้ว่า หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาถูกประหารโดยการประหารชีิวิตด้วยกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1927