electrolysis

  E, ENG-THA

electrolysis

 

คำนาม หรือ electrolysis of water

(อิเล็กโทรไลซิส)

 

Electrolysis of water คือ อิเล็กโทรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการแยกอะตอมของน้ำ อะตอมของน้ำจะประกอบด้วยไฮโดรเจนสองส่วนและออกซิเจนหนึ่งส่วน การแยกกระทำได้โดยการผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไปในน้ำผ่านขั้วบวกและขั้วลบ น้ำจะต้องประกอบด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ที่มีไอออนเช่นเกลือหรือกรด ผลที่ได้ก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนและไฮโดรเจน

 

Electrolysis