encounter

  E, ENG-THA

encounter

 

คำนาม encounters

(อิน-เคา-น-เทอ-ร)

 

encounter หมายความว่า

การเผชิญหน้า หรือ การประสบกับ ซึ่งคือการพบปะกับอุปสรรค์หรือปัญหาหรือภัยอันตรายใด ๆ 

(ตัวอย่าง Many firefighters say they’ve never encountered a situation like this in their careers. อธิบายหรือแปลได้ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ในอาชีพของพวกเขา)

 

2  การพบเจอ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง)โดยบังเอิญหรือโดยไม่ได้คาดคิด

ตัวอย่าง Mr. Scott’s mother also recounted her painful final conversation with Mr. Scott over the phone at the beginning of his encounter with the police. อธิบายหรือแปลได้ว่า แม่ของสกอตต์ยังบอกเล่าการสนทนาครั้งสุดท้ายที่เจ็บปวดของเธอกับนายสกอตต์ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาเริ่มต้นของการพบเจอกับตำรวจ

 

3  sexual encounter หมายความว่า การรวมเพศ(กับใครคนใด)ที่ไม่รู้จักกัน

ตัวอย่าง  He’s accused of having had sexual encounters with several young women. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาถูกกล่าวหาว่าได้มีการรวมเพศกับหญิงสาวหลายคนที่ไม่รู้จักกัน

 

4  encounter with (cigarettes or alcohol or drugs) ประสบการณ์(ของใครบางคน)กับ (เช่น บุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด)

เช่น her first encounter with alcohol แปลว่า ประสบการณ์ของเธอครั้งแรกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 


 

คำกริยา encounters; encountered; encountering

 

encounter หมายความว่า

1  เผชิญหน้า หรือ ประสบ (กับอุปสรรค์หรือปัญหาหรือภัยอันตรายใด ๆ )

(ตัวอย่าง The army is reported to be encountering considerable resistance. อธิบายหรือแปลได้ว่า กองทัพได้รับรายงานว่ากำลังเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างมาก)

 

2  พบเจอ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง)โดยบังเอิญหรือโดยไม่ได้คาดคิด

ตัวอย่าง She told me that she had encountered her estranged father. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอบอกฉันว่าเธอได้พบเจอพ่อที่เหินห่างของเธอโดยบังเอิญ