endogenous retrovirus

  ENG-THA, R

endogenous retrovirus

 

คำนาม คำทางชีววิทยา endogenous retroviruses หรืออาจรู้จักกันในชื่อ fossil viruses

(เอน-ดา-จะ-นัส-ส-เรต-โทร-วาย-รัส)

 

endogenous retrovirus และส่วนมากใช้ในรูปพหูจน์ endogenous retroviruses หมายความว่า เอนโดจีนัสรีโทรไวรัส หรือ รีโทรไวรัสฝังใน ซึ่งคือรีโทรไวรัสที่มีพันธุกรรมฝังอยู่ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรวมถึงมนุษย์ด้วย การฝังตัวของสารพันธุกรรมของไวรัสในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นในอดีตหลายล้านปีในช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นเมื่อไวรัสได้เข้าสู่ร่างกายและจากเหตุผลอันหนึ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดได้ฝังเข้าไปสู่เซลล์สืบพันธุ์และถ่ายทอดพันธุกรรมของไวรัสนั้นสืบทอดไปยังลูกๆหลานๆของสิ่งมีชีวิตนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ และจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้มีกลไกหนึ่งที่ควบคุมรีโทรไวรัสฝังในเหล่านี้ไม่ให้สำแดงพิษภัยหรือไม่ให้ทำงาน

ตัวอย่าง  

Some endogenous retroviruses are unique to humans, but others are found in a variety of species. อธิบายหรือแปลว่า เอนโดจีนัสรีโทรไวรัสบางชนิดจะเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับมนุษย์

 

For example, some endogenous retroviruses offer protection against other viruses. อธิบายหรือแปลว่า ยกตัวอย่างเช่นเอนโดจีนัสรีโทรไวรัสบางชนิดช่วยป้องกันไวรัสขนิดอื่น ๆ

 

 

ดู retroviruses