ergonomically

  E, ENG-THA

ergonomically

 

คำวิเศษณ์

(เออ-ร-กะ-′นา-มิก-ลี่)

 

ergonomically  หมายความว่า โดยเป็นตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งคือโดยเป็นไปตาม ergonomics หรือเป็นไปตามการออกแบบอุปกรณ์การทำงาน การจัดสภาพการทำงาน และการจัดเรียงสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการทำงานเพื่อให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและที่สำคัญปลอดภัยที่สุด

ตัวอย่าง The company produces an ergonomically designed computer mouse. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทผลิตเมาส์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบโดยเป็นตามหลักการยศาสตร์ 

 

 

ดูคำคุณศัพท์ ergonomic

ดู ergonomics