eugenics

  E, ENG-THA

eugenics

 

คำนาม เขียนในรูปพหูพจน์แต่เป็นคำนามนับไม่ได้

(ยู-′เจ-นิค-ส)

 

eugenics หมายความว่า สุพันธุศาสตร์ ซึ่งคือแนวความคิดในการปรับปรุงประเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ดีขึ้นโดยการจัดการให้มนุษย์สืบพันธุ์เฉพาะบุคคลที่มียีนที่ดีเท่านั้นเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พึงประสงค์ไปสู่คนรุ่นใหม่

eugenics เป็นแนวคิดพัฒนาขึ้นโดย เซอร์ฟรานซิส กัลตัน (Sir Francis Galton) ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) และบัญญัติคำขึ้นในปี 1883  เนื่องจาก eugenics จะนำมาซึ่งการจัดอันดับความสูงส่งของยีนของมนุษย์ในแต่ละบุคคล สุพันธุศาสตร์จึงถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะมีอคติทางเชื้อชาติ ในช่วงศตวรรษที่ 20 นาซีได้ยอมรับและนำแนวคิด eugenics มาใช้เพื่อเหตุผลในการกำจัดชาวยิว

ตัวอย่าง

In the spring of 1904, Galton presented his argument for eugenics at a public lecture at the London School of Economics. ความหมาย

 

By 1930, when Louie was entering his teens, California was enraptured with eugenics, and would ultimately sterilize some twenty thousand people. ความหมาย