eutrophication

  E, ENG-THA

eutrophication

 

คำนาม

(ยู-โทร-ฟะ-′เค-ชั่น)

 

eutrophication หมายความว่า ความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในน้ำมากเกินไป หรือ ยูโทรฟิเคชัน ซึ่งคือการมีสารเคมีที่เป็นอาหารของพืชในน้ำมากเกินไปจนทำให้เกิดมีพืชน้ำและหรือไซโยโนแบคทีเรียในน้ำมากเกินไป ส่วนมากเกิดขึ้นเมื่อน้ำบนพื้นผิวดินไหลลงสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือทะเลที่ได้นำพาเอาสารเคมีอาหารที่เป็นปุ๋ยเช่นฟอสเฟตลงไปในแหล่งน้ำเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้แหล่งน้ำนั้นเกิด eutrophication (ความอุดมของสารอาหารในน้ำมากเกินไป)

การมีพืชน้ำมากเกินไปทำให้เกิดความไม่สมดลในน้ำและทำให้ออกซิเจนในน้ำบริเวณนั้นลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสัตว์ต่างๆ

 

ตัวอย่าง  A study published Thursday concludes that eutrophication is likely to increase as a result of the changes in precipitation patterns brought by climate change. อธิบายหรือแปลได้ว่า การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีสรุปว่าความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในน้ำมากเกินไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของหยาดน้ำฟ้า(เช่น ฝน หิมะ)ที่เกิดมาจากการผันแปรภูมิอากาศ

 


ภาพจาก the creative commons