evocative

  E, ENG-THA

evocative

 

คำคุณศัพท์

(อิ-′ว็อก-คะ-ทัฟ-v)

 

evocative หมายความว่า เรียกรำลึกความทรงจำ หรือ ปลุกรำลึกความทรงจำ โดยเฉพาะความทรงจำถึงเหตุการณ์หนึ่ง และอาจใช้ในรูป

(be) evocative of (something) หมายความว่า เรียกรำลึกความทรงจำของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ปลุกรำลึกความทรงจำของ(บางสิ่งบางอย่าง)

 

ตัวอย่าง

The air was full of evocative smells of flowers and freshly cut grass. อธิบายหรือแปลว่า อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นที่เรียกรำลึกความทรงจำของดอกไม้และหญ้าที่ตัดใหม่ ๆ

 

The familiar country, evocative of a great part of my childhood, carried my thoughts hither and thither. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศที่คุ้นเคย ซึ่งปลุกรำลึกความทรงจำของช่วงเวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของฉัน นำพาความคิดของฉันไปที่นี่ที่นั่น