exonerate

  E, ENG-THA

exonerate

 

คำใช้ส่วนมากทางกฎหมาย คำกริยา exonerates; exonerated; exonerated; exonerating

(อิก-′ซอน-นะ-เลต-ท)

 

exonerate หมายความว่า

1  ทำให้(ใครบางคน)หลุดพ้นจากความผิดหรือการกระทำผิด หรือ ทำให้(ใครบางคน)พ้นจากความผิด หรือเมื่อใช้ในรูป passive (be) exonerated หมายความว่า ได้หลุดพ้นจากความผิด หรือ ได้พ้นจากการความผิด

ตัวอย่าง

Two earlier hearings exonerated the two officers involved in the crime. อธิบายหรือแปลว่า การสืบพยานหลักฐานก่อนหน้านี้สองครั้งได้ทำให้เจ้าหน้าที่สองคนหลุดพ้นจากความผิดที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรม

 

Burley and Matthews were exonerated in a hearing last December. อธิบายหรือแปลว่า  เบอร์ลีย์และแมตทิวส์ได้หลุดพ้นจากความผิดในการสืบพยานหลักฐานในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

 

I think at the end of the day he will be exonerated of these charges. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้หลุดพ้นจากความผิดของข้อกลาวหาเหล่านั้น

 

ปลด(ใครบางคนจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบ) ส่วนมากใช้ในรูป exonerate (someone) from (a duty or obligation) หมายความว่า ปลด(ใครบางคน)จาก(หน้าที่หรือความรับผิดชอบ) ในความหมายนี้อาจไม่ค่อยนิยมใช้กันมากแล้ว

ตัวอย่าง  When Communism grants men and women equal opportunity in work, it exonerates men from their responsibility to support women. อธิบายหรือแปลได้ว่า เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ยอมให้ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน มันจะปลดผู้ชายจากความรับผิดชอบของตนที่จะต้องสนับสนุนผู้หญิง