falsehood

  ENG-THA, F

falsehood

 

คำนาม

(ฟอล-ส-ฮูด-ด)

 

falsehood หมายความว่า

1  ความเท็จ ซึ่งเป็นคำตรงกันความกับความจริง ในความหมายนี้จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง  The verdict shows a victory of truth over falsehood. อธิบายหรือแปลได้ว่า คำตัดสินแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของความจริงเหนือความเท็จ

 

2  ข้อความเท็จ หรือ คำเท็จ ซึ่งเป็นคำสุภาพของคำว่า a lie และในความหมายนี้จะเป็นคำนามที่นับได้มีรูปพหูพจน์ว่า falsehoods

ตัวอย่าง  He accused them of knowingly spreading falsehoods about him. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขากล่าวหาว่าพวกเขาเผยแพร์ข้อความเท็จอย่างตั้งใจเกี่ยวกับเขา