fateful

  ENG-THA, F

fateful

 

คำคุณศัพท์

(′เฟต-เฟิล-ล)

 

fateful หมายความว่า ชี้ชะตา ซึ่งคือกำหนดชะตาของบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ และส่วนมากพูดถึงความไม่ดีหรือความหายนะที่มีผลต่ออนาคตของสิ่งนั้น เช่น

fateful day แปลว่า วันที่ชี้ชะตา ซึ่งคือวันสำคัญที่กำหนดชะตาของบางสิ่งบางอย่างและหลังจากวันนี้ที่พูดถึงไป อนาคตของสิ่งนั้นได้เปลี่ยนไป

 

ตัวอย่าง

She knew that this Christmas Eve was to be a fateful time for her, her whole future seemed to be hanging in the balance.  อธิบายหรือแปลว่า เธอรู้ว่าคริสต์มาสอีฟนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชี้ชะตาสำหรับเธอ อนาคตทั้งหมดของเธอดูเหมือนจะแขวนอยู่ในความไม่แน่นอน

 

Marcus hardly knew how to deal with the aftermath of that fateful day at the circus. อธิบายหรือแปลว่า มาร์คัสแทบจะไม่รู้เลยว่าจะต้องรับมือกับผลพวงที่ตามมาของวันที่ชี้ชะตาที่ละครสัตว์อย่างไร

 

One afternoon after work I made a fateful decision, the consequences of which are still felt today. อธิบายหรือแปลว่า บ่ายวันหนึ่งหลังเลิกงาน ฉันได้ทำการตัดสินใจที่ชี้ชะตาไป (ซึ่ง)ผลที่ตามมา(ของการตัดสินใจนั้น)ยังคงรู้สึกได้ถึงทุกวันนี้