fetishize

  ENG-THA, F

fetishize

 

คำกริยา fetishizes; fetishized; fetishized; fetishizing; หรือในอังกฤษนิยมเขียน fetishise; fetishises; fetishised; fetishised; fetishising

 

fetishize หมายความว่า

fetishize (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับร่างกาย)เป็นเฟทีช ซึ่งคือทำให้วัตถุหนึ่งหรือส่วนของร่างกายส่วนหนึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ดู fetish

ตัวอย่าง  If you want to see your wife in specific clothing, you might consider buying it for her once you’re gotten her consent to fetishize her body in this manner. อธิบายหรือแปลว่า หากคุณต้องการเห็นภรรยาของคุณในเสื้อผ้าที่พิเศษเฉพาะ คุณอาจพิจารณาซื้อมัน(เสื้อผ้าพิเศษนี้)ให้เธอเมื่อคุณได้รับความยินยอมจากเธอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเธอเป็นเฟทีชในลักษณะนี้

 

2  fetishize (something) หมายความว่า ยึดมั่นถือมั่นใน(บางสิ่งบางอย่าง)มากเกินไป หรือ  ยึดมั่นถือมั่นใน(บางสิ่งบางอย่าง)อย่างไร้สาระ

ตัวอย่าง The problem, of course, is that we live in a culture where it is fashionable to stigmatize the mentally ill and fetishize guns. อธิบายหรือแปลว่า ปัญหา(นี้) แน่นอนว่า ก็คือว่า เราอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่(มัน)เป็นแฟชั่นสำหรับการประณามผู้ป่วยทางจิตและยึดมั่นถือมั่นกับปืนอย่างไร้สาระ