fibrosis

  ENG-THA, F

fibrosis

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(ไฟ-โปร-ซิส-ส)

 

fibrosis หมายถึง การเกิดพังผืด หรือ โรคพังผืด ซึ่งคือการที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (fibrous connective tissue) ผลิตสร้างขึ้นเพื่อซ่อมแซมบริเวณเนื้อเยื่อที่เสียหาแต่มากเกินไป

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าเนื้อเยื่อพังผืด)เป็นเนื้อเยื่อเส้นใยเหนียวที่ช่วยยึดทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ เชื่อมต่อกันและไม่หลุดออกจากกัน ดังนั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจึงมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกาย

เมื่อเกิดการเสียหายของเนื้อเยื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร่างกายก็จะทำให้ซ่อมแซมในส่วนนั้น และนั้นเองที่ทำให้เกิดเป็นแผลเป็นในส่วนที่ได้รับการซ่อมแซม แต่หากเกิดบ่อยครั้งซ้ำ ๆ ก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดขึ้นมา

โรคพังผืดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดขึ้นกับว่าเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่างกาย เช่น

โรคพังผืดที่ปอด (Pulmonary fibrosis) เกิดขึ้นจากการที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของปอดเสียหายจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทำให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจนเกิดเป็นพังผืดขึ้น และทำให้เนื้อเยื่อของปอดสูญเสียความยืดหยุ่น และจะนำไปสู่การเกิดอาการ เช่น ไอเป็นประจำ ปวดหน้าอก หายใจถี่ และเหนื่อยล้า

ตับแข็ง (Liver cirrhosis)

โรคพังผืดที่หัวใจ (Cardiac fibrosis)