fire

  ENG-THA, F

fire

 

คำนาม

(′ไฟ-ออ-ร)

 

fire หมายความว่า

1 ไฟ หรือ อัคคี หรือ เพลิง หรือ ไฟไหม้ หรือ เพลิงไหม้ หรือ อัคคีภัย

ตัวอย่าง

Animals are usually afraid of fire. อธิบายหรือแปลว่า สัตว์มักจะกลัวไฟ

 

Three children died in a fire at their home last night. อธิบายหรือแปลว่า เด็กสามคนเสียชีวิตในเพลิงที่บ้านของพวกเขาเมื่อคืน

 

The fire was thought to have been caused by a gas explosion. อธิบายหรือแปลว่า ไฟไหม้เข้าใจว่าเกิดจากการระเบิดของแก๊ส

 

2 กองไฟ หรือ กองเพลิง

ตัวอย่าง

We built a fire on the beach. อธิบายหรือแปลว่า เราก่อกองไฟบนหาด

 

3 เต้าให้ความร้อน ความหมายนี้ใช้เฉพาะในประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศอเมริกาเรียกว่า heater

There was an old gas fire in the bedroom. อธิบายหรือแปลว่า มีเต้าแก๊สให้ความร้อนในร้องนอน

 

4 การยิง ปืนหรืออาวุธชนิดอื่น ๆ

ตัวอย่าง The 19-year-old soldier died Monday in an incident the military said was caused by indirect fire อธิบายหรือแปลว่า ทหารอายุ19 ปีเสียชีวิตในวันจันทร์ในเหตุการณ์ที่ทหารกล่าวว่าเกิดจากการยิง(อาวุธ)วิธีโค้ง

 

5 อารมณ์ที่ร้อนแรง

ตัวอย่าง His words were full of fire. อธิบายหรือแปลว่า คำพูดของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรง

 


 

คำกริยา fires; fired; firing

 

fire หมายความว่า

1 ยิง ปืนหรืออาวุธชนิดอื่น ๆ หรือ (อุปมาอุปไมยเหมือนการยิง)เช่น ยิงคำถาม ซึ่งคือถามคำถามจำนวนมาก ๆ เป็นชุด

ตัวอย่าง

He fired at the police. อธิบายหรือแปลว่า เขายิงใส่ตำรวจ

 

The journalists were firing questions at me for two whole hours. อธิบายหรือแปลว่า นักข่าวยิงคำถามใส่ฉันเป็นเวลาสองชั่วโมง

 

2 ไล่ออกจากงาน หรือ ไล่(ใครคนใด)ออกจากงาน

ตัวอย่าง

I had to fire several workers. อธิบายหรือแปลว่า ฉันต้องไล่คนงาน 3-4 คนออกจากงาน

 

She was fired after she was caught stealing from her employer. อธิบายหรือแปลว่า เธอถูกไล่ออกจากงานหลังจากที่เธอถูกจับได้ขโมยของจากนายจ้าง