fortunate, fortunately

  ENG-THA, F

fortunate

 

คำคุณศัพท์

(เฟอ-ร-จู-เนต-ท)

 

fortunate หมายความว่า โชคดี หรือ เคราะห์ดี

 

ตัวอย่าง

I consider myself fortunate to have had such a good education. อธิบายหรือแปลว่า ฉันคิดว่าตัวเองโชคดีที่มีการศึกษาที่ดีเช่นนี้

 

She was fortunate to escape with only minor injuries.  อธิบายหรือแปลว่า เธอเคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

 


 

fortunately

 

คำวิเศษณ์

(เฟอ-ร-จู-เนต-ลี)

 

fortunately หมายความว่า (แต่)โชคดี หรือ (แต่)เคราะห์ดี หรือ เป็นความโชคดี

 

ตัวอย่าง

Fortunately, no shots were fired and no one was hurt. อธิบายหรือแปลว่า แต่โชคดี ไม่มีการยิงปืนและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

 

Fortunately, we were already home when it started to snow. อธิบายหรือแปลว่า แต่โชคดี เราถึงบ้านก่อนเวลาหิมะตก