found wanting

  ENG-THA, W

found wanting

 

คำสำนวน

 

(be) found wanting หมายความว่า (ถูก)พบว่ามีไม่เพียงพอ หรือ (ถูก)พบว่าดีไม่เพียงพอ

ตัวอย่าง

The security procedures were found wanting. อธิบายหรือแปลว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยถูกพบว่าดีไม่เพียงพอ

 

The policy has been tested over the last 12 months and has been found wanting. อธิบายหรือแปลว่า นโยบายนี้ได้รับการทดสอบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและถูกพบว่าดีไม่เพียงพอ

 

 

ดู wanting