friend with benefits, friends with benefits

  ENG-THA, F

friend with benefits

 

คำนามคำวลี คำไม่เป็นทางการ พหูพจน์ friends with benefits หรือเขียนย่อว่า FWB

 

a friend with benefits หมายความว่า เพื่อนเพื่อผลประโยชน์ หรือ เพื่อนเอา ซึ่งคือเพื่อนสนิทที่คบหากันและตกลงกันที่จะมีเซ็กซ์กัน แต่ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งไปกว่านั้น เป็นเพียงเพื่อการตอบสองทางเพศให้กันและกันเท่านั้น ผลประโยชน์ (benefits) ในที่นี้ก็คือผลประโยชน์ทางเพศที่ให้กันและกัน

ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปพหูพจน์ friends with benefits เนื่องจากจะอ้างถึงทั้งสองคน

ตัวอย่าง

We were kind of friends with benefits. อธิบายหรือแปลว่า เราเป็นคล้ายๆกับว่าเพื่อนเพื่อผลประโยชน์กัน – ซึ่งในที่นี่คือ ไม่ได้เป็นแฟนกันหรือไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งให้กันและกันเป็นเพียงเพือนกันและมีเซ็กซ์กัน

 

I’m soon to give birth and my friend with benefits is the dad – but he’s not even told his parents I’m pregnant. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะคลอดลูกในเร็วๆนี้และเพื่อนเพื่อผลประโยชน์ของฉันคือพ่อ(ของเด็กในท้อง) แต่เขายังไม่ได้แม้แต่บอกพ่อแม่ของเขาเลยว่าฉันตั้งครรภ์ – ซึ่งในที่นี่คือ ไม่ได้เป็นแฟนกันหรือไม่ได้มีความรู้สึกลึกกันเป็นเพียงเพือนกันและมีเซ็กซ์กันและเกิดมีลูกด้วยกัน