garland

  ENG-THA, G

garland

 

คำนาม garlands

(′กา-ร-ลัน-ด)

 

garland หมายความว่า พวกมาลัย หรือ มาลัย ซึ่งคือดอกไม้และใบไม้รอยเป็นวงเพื่อสวมรอบคอหรือศีรษะ เป็นต้น

 

 

ดู  wreath

 


 

คำกริยา garlands; garlanded; garlanded; garlanding

 

garland หมายความว่า สวมมาลัยให้(ใครบางคนหรือบางสิ่ง) หรือ ประดับมาลัยให้(บางสิ่ง) ส่วนใหญ่ใช้ในรูป passive (be) garlanded with (something) หมายความว่า ได้รับมาลัยประดับด้วย(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง

Villagers garlanded the visitors with scented flowers. อธิบายหรือแปลว่า ชาวบ้านสวมประดับพวกมาลัยให้ผู้มาเยือนด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

 

Visitors was garlanded with flowers.  อธิบายหรือแปลว่า ผู้มาเยือนได้รับมาลัยประดับด้วยด้วยดอกไม้