generalization

  ENG-THA, G

generalization

 

คำนาม generalizations ประเทศอังกฤษเขียน generalisation; generalisations

(เจน-นะ-รัล-ละ-′เซ-ชั่น)

 

generalization หมายความว่า

1  คำพูดสรุปความเห็นเหมารวม หรือ ข้อสรุปความเห็นเหมารวม ซึ่งคือข้อความหรือคำพูดที่เป็นจริงในกรณีไม่กี่กรณีเท่านั้น ดังนั้นคำพูดดังกล่าวอาจไม่ได้จริงโดยรวมจริงๆ เนื่องจากเป็นคำ ๆ เป็นข้อ ๆ ในความหมายนี้ generalization จึงเป็นคำนามที่นับได้มีรูปพหูจน์ว่า generalizations

เช่นหากเราพูดว่า All the girls I know play with dolls. (เด็กผู้หญิงทุกคนที่ฉันรู้จักเล่นกับตุ๊กตา) ข้อความดังกล่าวเป็น generalization เนื่องจากผู้พูดสื่อว่า ผู้หญิงทุกคนที่ฉันรู้จักคือเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่และ ดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเล่นกับตุ๊กตา  เราอาจพูดได้ว่าเป็นไปได้ว่า generalization เป็นคำพูดหรือข้อความที่อาจไม่ถูกต้องและนำไปสู่การเข้าใจผิดว่าเป็นจริงได้  generalization อาจใช้ในรูป

– make a generalization แปลว่า พูดสรุปความเห็นเหมารวม

– a sweeping generalization หรือ a broad generalization หมายความ่วา คำพูดสรุปความเห็นเหมารวมในวงกว้าง หรือ ข้อความสรุปความเห็นเหมารวมในวงกว้าง

– a gross generalization หมายความว่า คำพูดสรุปความเห็นเหมารวมรวมแบบหยาบ ๆ

ตัวอย่าง

Once again, I don’t think every generalization on the basis of race is racist. ความหมาย

 

It’s unfair to make generalizations about teenagers being lazy and untidy. ความหมาย

 

The document is full of errors and broad generalizations. ความหมาย

 

2  การพูดสรุปความเห็นเหมารวม ซึ่งคือการพูดหรือการให้ข้อความที่อาจเป็นจริงในบางกรณีเท่านั้น ดังนั้นการพูดโดยรวมดังกล่าวอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดเพราะไม่ถูกต้อง  ในความหมายนี้ generalization เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง

The leaders cannot generalize a mistake made by one media organization because generalization is always wrong. ความหมาย

 

I saw hippie because I guess it’s my generalization of caravan campers, and it’s something I’ve always wanted to do. ความหมาย

 

ดูความต่างจากคำว่า overgeneralization

ดู induction