genuine

  ENG-THA, G

genuine

 

คำคุณศัพท์

(อ่านว่า เจนนูเอิน)

 

genuine หมายความว่า (ของ)แท้ หรือ อย่างแท้จริง(เกี่ยวกับสิ่งหรือคำพูด)

 

(ตัวอย่าง they brought genuine democracy to the country. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาได้นำประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมาสู่ประเทศ)

 

เหมือกับคำว่า authentic