get around to

  ENG-THA, G

get around to

 

คำสำนวน gets around to; got around to; got around to (หรือ gotten around to); getting around to

ประเทศอังกฤษอาจใช้ get round to; gets round to; got round to; got round to (หรือ gotten round to); getting round to

 

get around to (something หรือ doing something)  หมายความว่า (ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะที่ตั้งใจจะทำมานานแล้ว)สักที

ตัวอย่าง

I finally got around to cleaning the room. อธิบายหรือแปลว่า ฉันในที่สุดก็ได้ทำความสะอาดห้องสักที – ซึ่งคือตั้งใจมานานแล้ว

 

I’ve been meaning to call her, but I just haven’t gotten around to it. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้ตั้งใจที่จะโทรหาเธอมาตลอด แต่ฉันเพียงไม่ได้ทำมัน(โทรหาเธอ)สักที  – ซึ่งคือตั้งใจมานานแล้วว่าจะโทรแต่ไม่ได้โทรสักที

 

I like the idea of gardening but never get around to actually doing much. อธิบายหรือแปลว่า ฉันชอบความคิดในการทำสวน แต่ไม่เคยทำอะไรมากจริงๆสักที

 

 

ดู get around