get over

  ENG-THA, G

get over

 

คำวลี คำกริยา gets over; got over; gotten over (หรือ got); getting over

get over + something/somebody

 

get over หมายความว่า

1 ยอมรับและผ่านมันไปได้ จากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่พึ่งประสงค์

ตัวอย่าง

It took him years to get over his wife‘s death. อธิบายหรือแปลว่า มันต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อที่เขายอมรับและผ่านไปได้จากการตายของภรรยาของเขา

 

She never completely got over the loss of her first child. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอไม่เคยยอมรับและผ่านมันไปได้จากการสูญเสียลูกคนแรกของเธอ

 

2 หายจาก โรคภัยไข้เจ็บ

ตัวอย่าง I have only just got over flu. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่