go overboard

  ENG-THA, G

go overboard

 

คำสำนวน คำไม่เป็นทางการส่วนมากใช้ในภาษาพูด goes overboard; went overboard; gone overboard; going overboard

 

1  go overboard หมายความว่า (ทำอะไรบ้างอย่าง)มากเกินไป หรือ มีปฏิกิริยามากเกินไป  โดยเฉพาะมากเกินไปกว่าที่จำเป็น

ตัวอย่างประโยค

I can enjoy one bag of cookies without worrying about going overboard. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันสามารถเพลิดเพลินกับคุกกี้หนึ่งถุงโดยไม่ต้องกังวลว่ากินมากเกินไป  

 

The press has gone overboard on this story. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้สื่อข่าวได้มีปฏิกิริยามากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

2  บางครั้งใช้ในรูป go overboard with (something) หมายความว่า ทำ(บางสิ่งบางอย่าง)มากเกินไป หรือ ใช้(บางสิ่งบางอย่าง)มากเกินไป

ตัวอย่าง  Every year in Christmas, She went overboard with the decorations. อธิบายหรือแปลได้ว่า ทุก ๆ ปีในวันคริสต์มาส เธอทำประดับประดามากเกินไป