gold standard

  ENG-THA, G

gold standard

 

คำนาม ใช้คำนามเอกพจน์

 

gold standard หมายความว่า

1 (คำทางการเงินและคำทางเศรษฐศาสตร์) มาตรฐานทองคำ ซึ่งหมายถึง ระบบการเงินที่ใช้ทองคำเป็นตัวกำหนดค่าคงที่ของสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเพื่อที่ว่าสกุลเงินต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนเงินระหว่างกันได้ โดยที่ใช้ทองคำเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน  มาตรฐานทองคำได้ถูกยกเลิกโดยทั่วไปในต้นศตวรรษที่ 20 ถึงแม้ว่าหลายประเทศยังคงเก็บเงินสำรองในรูปของทองคำ ส่วนมากใช้ในรูป the gold standard

ตัวอย่าง  A survey of leading American economists showed that they unanimously reject that a return to the gold standard would benefit the average American. อธิบายหรือแปลได้ว่า การสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำชาวอเมริกาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาปฏิเสธอย่างเป็นเอกฉันท์ที่ว่าการกลับไปสู่มาตรฐานทองคำจะเป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกาโดยทั่วไป

 

2  มาตรฐานอ้างอิง  ส่วนมากใช้ในรูป gold standard for (something) หมายความว่า มาตรฐานอ้างอิงสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งหมายถึงว่า มาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง 

This decree will create a gold standard for marine conservation, a sanctuary for ocean life. อธิบายหรือแปลได้ว่า  กฤษฎีกานี้จะสร้างมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการอนุรักษ์ทางทะเล ซึ่งจะเป็นสถานที่คุ้มภัยสำหรับสิ่งชีวิตในมหาสมุทร

 

Clinton remains the gold standard in presidential scandal management. อธิบายหรือแปลได้ว่า คลินตันยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการบริหารงานของความอื้อฉาวของประธานาธิบดี