goof off

  ENG-THA, G

goof off

 

คำวลี คำไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ในอเมริกา คำกริยา goofs off; goofed off; goofed off; goofing off

(กูฟ-ฟ-ออฟ-ฟ)

 

goof off หมายความว่า ปล่อยเวลาไปอย่างไร้สาระ หรือ ใช้เวลาไปในเรื่องไร้สาระ

ดู goof

ตัวอย่าง

My husband retired young and does nothing but goof off all day. อธิบายหรือแปลว่า สามีของฉันเกษียณตั้งแต่ยังอายุไม่มากและไม่ทำอะไรเลยแต่ใช้เวลาไปในเรื่องไร้สาระทั้งวัน

 

We work so hard, sometimes, it’s nice to goof off. อธิบายหรือแปลว่า  เราทำงานกันอย่างหนักมาก บางครั้ง มันดีที่จะปล่อยเวลาไปอย่างไร้สาระ